Geol_Prac_Spr_105_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Zlinská, Adriena
RNDr. Ondrej Samuel, DrSc., 70-ročný
7
Rakús, Miloš
RNDr. Anton Biely, CSc., 70-ročný
15
Plašienka, Dušan
Zdravica k päťdesiatinám Vlada Bezáka
17
Elečko, Michal
Regionálne geologické mapy Slovenska 1 : 50 000, r. 1994-2000
19
Vass, Dionýz, Töröková, Ingrid a Elečko, Michal
Čiernolúcke vrstvy – vrchná krieda v podloží Rimavskej kotliny: litologická a petrografická charakteristika
23
Fordiná,l Klement, Šimon, Ladislav a Elečko, Michal
Regionálny geologický výskum neogénnej výplne a podložia Bánovskej kotliny
29
Pristaš, Ján, Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Šimon, Ladislav, Polák, Milan, Ivanička, Ján, Vozár, Jozef, Töröková, Ingrid, Žecová, Katarína, Zlinská, Adriena, Slamková, Marianna, Boorová, Daniela s Kernátsová, Jana
Geologická stavba a vývoj Bánovskej kotliny, listy 1:25 000: 35-231 (Trenčianska Turná, časť), 35-232 (Motešice, časť), 35-233 (Dubodiel, časť), 35-243 (Uhrovec, časť) a 35-234 (Bánovce nad Bebravou)
39
Pristaš, Ján, Elečko, Michal, Maglay, Juraj, Fordinál, Klement, Šimon, Ladislav, Gross, Pavol, Polák, Milan, Havrila, Milan, Ivanička, Ján, Határ, Jozef, Vozár, Jozef a Töröková, Ingrid
Geologická stavba a neotektonika Nitrianskej pahorkatiny
43
Janočko, Juraj, Polák, Milan, Jacko, Stanislav, Gross, Pavol, Köhler, Eduard, Halásová, Eva, Hamršmíd, Bohumil, Siráňová, Zuzana, Zlinská, Adriena, Buček, Stanislav, Karoli, Stanislav, Žec, Branislav a Gross, Pavel
Nové poznatky o geologickej stavbe regiónu Spišskej Magury
49
Madarás, Ján a Putiš, Marián
Tektonika a petrografia čiernobalockého komplexu kryštalinika veporika
55
Németh, Zoltán, Putiš, Marian a Grecula, Pavol
Generovanie oblúkovitého rozhrania gemerika s veporikom z pohľadu kinematiky alpínskeho extenzného odstrešovania
65
Németh, Zoltán, Grecula, Pavol a Putiš, Marián
Litotektonické vzťahy na rozhraní gelnickej a rakoveckej skupiny v severogemerickej zóne
67
Zlinská, Adriena, Andrejeva-Grigorovičova, Aida a Filo, Ivan
Biostratigrafická analýza vzoriek z odkryvov sz. od Ľubietovej
71
Ozdín, Daniel
Metamorfno-hydrotermálne zrudnenie na výskyte Ľubietová – Predsvätodušná
77
Hrušecký, Igor, Jacko, Stanislav, Hurai, Vratislav, Zlinská, Adriena, Kotulová, Júlia, Biroň, Adrián, Kráľ, Ján, Pereszlényi, Miroslav, Janočko, Juraj, Pospíšil, Lubomil, Nemčok, Michal, Andrejeva-Grigorovičová, Aida, Jetel, Ján, Töröková, Ingrid, Žecová, Katarína a Fejdi, Vladimír
Niektoré nové výsledky výskumu východného úseku Západných Karpát vzťahujúce sa na uhľovodíkový potenciál tohto regiónu
83
Zuberec, Ján a Kozáč, Ján
Ekologické suroviny Slovenskej republiky a možnosti ich vyuzitia
93
Jetel, Ján, Sihelníková, A. a Šoltésová, Eva
Hydrogeologická mapa Východoslovenskj nížiny
95
Jetel, Ján
Hydrogeologický prieskum neogénu východnej časti Košickej kotliny
97
Jetel, Ján
Základná hydrogeologická mapa Ľubovnianskej vrchoviny a Pienin
99
Jetel, Ján
Hydrogeochemická mapa Ľubovnianskej vrchoviny a Pieniny
101
Pauditš, Peter, Gedeon, Matej, Hofierka, Jaroslav, Slaninka, Igor, Hók, Jozef, Švasta, Jaromír a Kordík, Jozef
Vývoj trojrozmerného modelu geologickej bariéry
103
Siman, Pavol
CAMECA SX 100 – najmodernejšia generácia elektrónoptických mikroanalytických prístrojov na uzemí Slovenskej republiky bude realitou
107