Geol_Prac_Spr_067_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gašparik, Ján
Za RNDr. Josefom Janáčkom, CSc.
7
Samuel, O.
Deväťdesiatpäť rokov profesora Jána Volka-Starohorského
11
Fusán, O., Samuel, O.
Odhalenie pamätníka Vsevoloda Čechoviča z príležitosti jeho nedožitých 75. narodenín
13
Samuel, O.
Prof. RNDr. Jakub Kamenický šesťdesiatročný
17
Knobloch, Ervín
Zeměl rakouský paleobotanik Dr. Walter Berger (29.4.1919-19.7.1976)
21
Borza, Karol
Cyklická sedimentácia dachsteinských vápencov Muránskej planiny
23
Marschalko, Robert, Samuel, Ondrej
Olistostromové fácie kriedového flyšu bradlového pásma pri Širokej a Krivej na Orave
53
Borza, Karol, Köhler, Eduard, Began, Augustín, Samuel, Ondrej
Orbitoidový vývin kriedy západného Slovenska
73
Samuel, Ondrej
Nález foraminifér z pestrých vrstiev pri Dobšinskej ľadovej jaskyni a ich stratigrafická interpretácia
93
Nemčok, Ján, Vaňová, Margita
Redeposition of larger foraminifers in east slovakian flysch belt
105
Halouzka, Rudolf
Príspevok k stratigrafii travertínov Ipeľskej pahorkatiny
135
Vozárová, Anna, Vozár, Jozef
The upper carboniferous of teh west Carpathians
141
Biely, Anton, Kullmanová, Anna
Vrchnotriasové karbonáty vo vrtoch Láb 115 a Borský Jur 8 (viedenská panva)
153
Biely, Anton
Gemerikum v Tríbečskom pohorí
163
Planderová, Eva, Slávik, Ján
Vek bridličnatého súvrstvia z podložia východoslovenských neovulkanitov na základe peľovej analýzy
169
Mello, Ján
Aplikácia litofaciálnej analýzy triasových válpencov v tektonike (južná časť Plešivskej planiny)
175
Kullman, Eugen
Hydrogeologické a hydrodynamické hodnotenie podzemných vôd v puklinovom a puklinovokrasovom prostredí
181
Kullman, Eugen, Petráš, Ivan
Čiary vyčerpávania prameňov a ich využitie pre hydrogeologickú charakteristiku horninového prostredia
211
Ivanov, Miroslav
Použitie prirodzenej rádioaktivity hornín ako kritérium pre stratifikáciu
239
Lehotský, Ivan
K niektorým problémom ďumbierskeho antiklinória
243
Štohl, Jaroslav
The geology of their iron deposits west of Lusaka, Zambia
247
Rakús, Miloš
Nález morského spodného miocénu pri Čremošnom (jz. časť Veľkej Fatry)
287
Mořkovský, M.
G. Dohr: Applied Geophysics. Ferdinand Enke Publishers, Stuttgart 1974
289