Geol_Prac_Spr_048_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, Vlastimil, Dublan, Ladislav
The analysis of cumulodome forms of acid andesite volcanism in the area of Banská Štiavnica
5
Konečný, V., Lehotayová, R., Marková, M., Vass, D.
Relations between tectonic mobility of sedimentary basins and subsequent volcanism
29
Rozložník, Ladislav
Vývoj neogénneho subsekventného vulkanizmu na území Štiavnického ostrova
39
Vozár, Jozef
Vulkanoklastický materiál v mezozoiku v podloží neovulkanitov južne od Banskej Štiavnice
47
Karolusová, Eva
Litofaciálne štúdium andezitových tufitov v oblasti Nižná Pokoradz – Ratková
53
Pecho, Jozef
Nové poznatky o geologickej stavbe územia medzi Novoveskou Hutou a Suľovou
63
Bajaník, Štefan
Kyslé diferenciáty bázického vulkanizmu v rakoveckej sérii
71
Matula, Ivan
Príspevok ku geochémii pyritov na ložisku Fichtenhübel v Spišsko-gemerskom rudohorí
81
Repčok, Ivan
Habitus zirkónov niektorých granitoidov Malej Fatry, Nízkych Tatier a veporíd
91
Hanáček, Jozef
Niekoľko nových poznatkov z nedzovskej série Čachtického pohoria
103
Peržel, Michal
Strážovský príkrov vo Veľkej Fatre
119
Salaj, Jozef
Essai de zonations dans le Trias des Carpathes Occidentales d`aprés les Foraminiféres
123
Macek, Juraj
Nové poznatky z drobnotektonikého výskumu handlovského ložiska
129
Rudinec, Rudolf
Výsledky nového štruktúrneho prieskumu v západnej časti Podvihorlatskej depresie
135
Vlasatý, Bart. J.
Matematický bilančný a štruktúrny model hydrogeologický
143
Marschalko, Robert
Termín: Wildflyš
175
Planderová, Eva
Predbežné výsledky peľovej analýzy z červenozeme v okolí Milanoviec a Čermane
187
Vaškovská, E., Chrapan, J.
Možnosti stanovenia veku fosílnych pôd vrchného pleistocénu na území Západných Karpát rádiouhlíkovovu metódou
188
Gregor, Tomáš
Geologická stavba a štruktúrno-tektonické pomery rudných oblastí Lang Hít a Cho Dien
190
Ilavský, Ján
Gites de la kaolinite en Tunisie
208