Geol_Prac_Spr_068_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Haško, Jaroslav, Samuel, Ondrej
Stratigrafia kriedy varnskeho úseku bradlového pásma
49
Gašpariková, Viera, Koráb, Tomáš
Príspevok k stratigrafii lupkovských vrstiev v dukelskej jednotke
69
Plička, Miroslav
Nové poznatky o stratigrafické příslušnosti psefiticko-psamitického vývoje svrchního oddílu paleogénu magurské skupiny flyšové jižně od Valašského Meziříčí
83
Gross, Pavol
Particular armoured mud balls in central-carpathian paleogene of Liptovská kotlina (depression)
91
Vass, Dionýz, Elečko, Michal, Bajtošová, Elena
Vyhodnotenie zrnitostných analýz z egerských šlírov východnej časti Rimavskej kotliny
99
Konečný, Vlastimil
Mechanizmus eruptívnych procesov submarinného vulkanizmu južných okrajov Krupinskej vrchoviny
113
Bagdasarjan, G. P., Dublan, L., Konečný, V., Planderová, E.
Príspevok ku stratigrafickej pozícii stratovulkánov Javoria a Poľany
141
Polák, Milan
Litofácie aptu obalovej série Malej Fatry
153
Lehotský, Ivan
Diskusia k niektorým otázkam veporidného kryštalinika
157
Fides, Jozef
Určovanie hydraulickej kvality filtračnej časti hydrogeologických vrtov čerpacími skúškami
163
Pohánsdka, Vladimír, Škorvanek, Matej
Určenie rozloženia hustoty v zemskom telese z údajov o vonkajšom gravitačnom poli Zeme
181
Plančár, Jozef, Škorvanek, Matej
Obrátená úloha gravimetrie pre polguľové telesá a jej aplikácia pri interpretácii tiažových anomálií v Západných Karpatoch
187
Köhler, Eduard, Samuel, Ondrej
Postavenie Západných Karpát v chronostratigrafických a biostratigrafických trendoch európskeho paleocénu a eocénu
195
Samuel,Ondrej, Began, Augustín
Niekoľko poznámok k významnému pojmu (kategórie) séria v československej odbornej literatúre
243
Ďurica, Dušan, Roth, Zdeněk
Hypotéza globální tektoniky litosferických ploten jako nástroj naftové prospekce
249
Miko, O., Siegl, K.
Začala sa činnosť II. medzinárodnej pracovnej skupiny (Karpaty-východné Alpy) projektu IGCP: Prekambrium v mladších orogénnych pásmach
259