Geol_Prac_Spr_049_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, Dušan
Metasomatické premeny amfibolitov Malej Fatry
5
Ďurkovič, Tibor
Mineralogický a geochemický výskum ílovcov Dukelskej jedntky (flyš východného Slovenska)
63
Vrána, Stanislav, Vozár, Jozef
Minerálna asociácia pumpelyit-prehnit-kremennej fácie z Nízkych Tatier
91
Regásek, František
Chemizmus a fyzikálne vlastnosti chalkopyritu z oblasti Sloviniek
101
Hanáček, Jozef
K problému geochémie vápencov triasu Malých Karpát
123
Vozár, Jozef
O výskyte vulkanoklastického materiálu v strednm triase severogemeridného mezozoika
141
Lexa, Jaroslav
Stupeň štruktúrnej usporiadanosti a zonálnosť plagioklastov štiavnického granodioritu a ich petrologická interpretácia
149
Kúšik, Rudolf
Jarozit z oxidačnej zóny kremnických rudných žíl
159
Zorkovský, Belo, Radzo, Vendelín
Prehnit z lokality Paseka severne od obce Šálková
167
Karolus, Karol, Karolusová, Eva
Prvý nález alunitu v štiavnickom pohorí
173
Priechodská, Zora
K chemickému zloženiu sedimentárnych Mn-rúd z oblasti Levočského pohoria a Spišskej kotliny
181
Minaříková, Dagmar
Petrografie kvatrérních sedimentů v údolí Dunaje mezo Komárnem a Štúrovem
193
Dobra, Eduard
Sedimentárno-petrografické vyhodnotenie fluviálnych náplav rieky Tisy na území ČSSR
215