Geol_Prac_Spr_008_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Roth, Zdeněk
Geologie Humenského pohoří na východním Slovensku
5
Bystrický, Ján
Príspevok ku geológii Veľkej Fatry
36
Bergfest, Arpád, Böhmer, Miloslav
Poznámky k Szádeczského teórii kryštalinity hornín
65
Polák, Stanislav
Relikty intrastratifikačných korugácií v metamorfovaných pezinských pyritových zrudneniach
78
Schwartzová, Soňa, Schwartz, Jozef
O niektorých zvláštnostiach oxydačnej zóny Nandražskeho ložiska
88
Maška, Miroslav
Některé problémy metalogenese a hledání rudních ložisek v Spišsko-gemerském rudohoří, zpráva za rok 1953/1954
95
Kamenický, Jakub
Zpráva o geologickom výskume a mapovaní severnej časti kryštalinika Považského Inovca
110
Maheľ, Michal
Nové nálezy skamenelín vo verfénskych vrstách na južnom svahu Nízkych Tatier
125
Ilavský, Ján
Predbežné výsledky detailného geologického mapovania okolia Smolníka
134
Ilavský, Ján
Geológia a genéza pyritového ložiska Smolník
141
Ilavský, Ján
Ortutnaté ložiská v Nižnej Slanej
146
Ilavský, Ján, Pecho, Jozef, Priechodská, Zora
Poznámky ku geológii a tektonike flyša Spišskej kotliny
151
Priechodská, Zora
Predbežná zpráva o geologických pomeroch širšej oblasti Hozelca
162
Slávik, Ján
Poznámky k základným vulkanologicko-tektonickým problémom strednej časti vulkanického pohoria Vihorlat na východnom Slovensku
168
Zorkovský, Belo
Výskyt tufitickej brekcie v neokóme Malej Fatry, juhovýchodne od obce Varín
180
Grenar, A., Kotásek, J.
Výskyt křemitých porfyrů ve werfenu Chočského příkrovu na SSZ OD Ponik
187