Geol_Prac_Spr_089_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Samuel, Ondrej
Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
7
Nemčok, Ján, Kullmanová, Anna, Ďukovič, Tibor
Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na východnom Slovensku
11
Nemčok, Ján, Ďurkovič, Tibor
Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
39
Nemčok, Ján
Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
53
Ondra, Pavel, Hanák, Jaromír
Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
67
Janočko, Juraj, Petro, Ľubomír, Spišák, Zoltán, Žáková, Eva
Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
99
Ivanička, Ján, Snopko, Laurenc, Snopková, Paulína
Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
119
Méres, Štefan, Hovorka, Dušan
Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
137
Határ, Jozef, Greguš, Ján
Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
159
Siblík, Miloš
Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
175
Greguš, Ján, Haško, Jaroslav, Delgercogt, Balžinian
Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
181
Vass, Dionýz
Ložiská ropy a zemného plynu v strednej Európe (Ďurica, D.-Namestnikov, J. G.-Pagáč, I.-Roth, Z.)
193
Vass, Dionýz
1. celoštátna konferencia: Uhľonosné formácie ČSSR
195
Malík, Pavel
XII. svetový banícky kongres
197