Geol_Prac_Spr_041_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto
Akademik Dimitrij Andrusov 70-ročný
7
Siblík, Miloš
Tetrarhynchiinae a Cyclothyridinae slovenského domeru
11
Volfová-Papšová, Jarmila
Intraspecial variability of three representatives of family Marginellidae H. and A. Adams, 1853 on the ground of biometrics
27
Samuel, Ondrej, Vaňová, Margita
Nové poznatky o stratigrafii eocénu v okolí Štúrova
41
Ondrejíčková, Anna
Vývoj a fácie karpatu v Ipeľskej kotline na základe fauny mäkkýšov
53
Gabrielová, N., Planderová, Eva
Palynologická charakteristika a korelácia tortónu Slovenska a miocénu južných Čiech
79
Takáč, Mikuláš
Paläobotanische Funde im Handlová – Nováky Braunkohlenbecken
93
Ivanov, Miroslav
Vzťah zrudnenia Tribeča k štiavnickej a kremnickej rudnej mineralizácii
99
Janáček, Josef
Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii miocénu a pliocénu Košické kotliny
107
Rudinec, Rudolf
Výsledky naftovo-geologického prieskumu na štruktúre Sečovce-juh
121
Ivan, Ľudovít
Genéza pieskov v južnej oblasti Malých Karpát
129
Hovorka, Dušan
Ultrabasic rocks of the Kraklová zone of West Carpathians
137
Vozár, Jozef
Petrografická charakteristika melafýrov Malých Karpát
153
Hvožďara, Pavel
Zlato-scheelitová mineralizácia v strednej časti veporíd
167
Žůrková, Ivona
Sedimentárně petrografické a sedimentologické zhodnocení vrtby Mikulov 1
173
Pesl, Václav, Žůrková, Ivona
Vápnitost sedimentů v západní část magurského flyše
185