Geol_Prac_Spr_071_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O., Samuel, O.
Zomrel doc. dr. Alois Matějka, DrSc.
9
Bujalka, P., Kullman, E.
RNDr. Anton Porubský, CSc. šesťdesiatročný
11
Pecho, Jozef
Niektoré problémy metalogenézy antimonových ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
13
Ilavský, Ján
Pohercýnska metalogenéza v alpínskej Európe
39
Rudinec, Rudolf
Nový pohľad na rozšírenie soľonosného súvrstvia karpatu a vnútrokarpatského paleogénu
59
Repčok, Ivan
Vek niektorých stredoslovenských neovulkanitov zistený metódou stôp po delení uránu
69
Vass, Dionýz, Tözsér, Juraj, Bagdasarjan, Gevorg P., Kaličiak, Michal, Orlický, Oto, Ďurica, Dušan
Chronológia vulkanických udalostí na východnom Slovensku vo svetle izotopických a paleomagnetických výskumov
77
Gašparik, Ján
Nové nálezy eggenburgu v Západných Karpatoch (Turčianska kotlina)
89
Krystek, Ivan, Samuel, Ondrej
Výskyt kriedy karpatského typu severne od Brna (Kuřim)
93
Marschalko, Robert, Samuel, Ondrej
Poznámky k tektonickej príslušnosti flyšu v okolí Sedliackej Dubovej (bradlové pásmo)
111
Borza, Karol, Köhler, Eduard, Samuel, Ondrej
Chronostratigrafia spodnej kriedy a jej aplikácia na Západné Karpaty
123
Kullmanová, Anna
Výskyt pestrých slieňov vrchnej kriedy vo vrte SBM-1 Soblahov
157
Akhvlediani, D. G.
Microfauniferous zones of the campanian of Georgia
161
Hovorka, Dušan, Kubová, Jana
Distribúcia bóru v ultramafických horninách Západných Karpát
167
Baňacký, Vladimír
Mladá tektonika ako určujúci faktor pri formovaní geologickej stavby kvartéru Záhorskej nížiny
177
Čabalová, Darina, Ďurkovič, Tibor
Výskum fyzikálno-mechanických vlastností a petrografického zloženia pieskovcov makovických a strihovských vrstiev magurského flyšu na východnom Slovensku
181
Franko, Ondrej
Výskum, prieskum, využitie a ochrana podzemných horúcich vôd v ČSSR. Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
191