Geol_Prac_Spr_011_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kántor, Ján
Geochronologická štúdia monazitov z náplavov rieky Otavy v juhozápadných Čechách metódami He/UTh, He/?, Pb/UTh a Pb/?
5
Snopko, Laurenc
Stručná zpráva o stratigrafickom rozčlenení sedimentov staršieho paleozoika v širšom okolí Nižnej Slanej
29
Snopko, Laurenc
Predbežné výsledky štúdia stratigrafie karbónskych súvrství v povodí rieky Slanej
38
Snopko, Laurenc
Predbežná správa o tektonike a metamorfóze kryštalinika spišského príkrovu v povodí rieky Slanej
48
Polák, Stanislav
Žilná fluór-apatit-sideritová paragenéza z Jedľových Kostolian, okres Zlaté Moravce
76
Gubač, Jozef
Paragenéza skarnového ložiska v Kokave nad Rimavicou
89
Rozložník, Ladislav
Geologické a rudné pomery okolia Dobšinej
100
Ogurčák, Štefan
Anydrito-sadrovcové ložiská pri Spišskej Novej Vsi
109
Ivan, Ľudovít
Zpráva o prehľadnom geologickom mapovaní medzi Gondovom a Pečenicami, okres Levice
116
Jendrejáková, Otília, Seneš, Ján, Slávik, Ján
Biostratigrafické a petrografické zhodnotenie orientačného vrtu Hn-14 v Podvihorlatskej lignitovej panve
121
Szörényi, Erzsébet
Echiniodermenreste aus dem Strážov-Gebirge und aus dem slovakischen Paradies
129
Losert, Jiří, Náprstek, Vladimír
Výsledky geologického mapování mezi Badínem, Tajovem a Banskou Bystricí
135
Dovolil, Miroslav, Jaroš, Josef
Geologické poměry území mezi Riečkou, Podlavicemi a Svatým Jakubem, severozápadně od Banské Bystrice
145
Krajčovič, Silvester
Dipólová geoelektrická sondáž rovnosmerným prúdom
151
Beránek, Břetislav, Adam, Zdeněk
Lokální gravimetrické anomalie v československé části vnitroalpské víděnské pánve a jejich význam pro geologickou stavbu pánve
168
Kántor, Ján
A40/K40 metóda určovania absolútneho veku hornín a jej aplikácia na betliarsky gemeridný granit
188