Geol_Prac_Spr_052_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Biely, Anton, Franko, Ondrej, Hanáček, Jozef
Geologické pomery mezozoika v okolí Bojnických kúpeľov
11
Gross, Pavol, Franko, Ondrej, Samuel, Ondrej
Geológia centrálnokarpatského paleogénu v okolí Bojnických kúpeľov
19
Brodňan, M.
Geologická stavba nováckeho uhoľného ložiska
35
Franko, Ondrej
Bojnické termálne vody a ich vzťah k ťažbe uhlia na Nováckom ložisku
59
Franko, Ondrej, Gazda, Stanislav
Hydrogeologické a hydrogeochemické pomery Bojnickej vysokej kryhy a Nováckej depresie
157
Malatinský, Kazimír
Podzemné vody nováckeho hnedouhoľného ložiska
197
Fides, Jozef, Franko, Ondrej, Gazda, Stanislav
Bansko-hydrogeologické pomery nováckych uhoľných baní
209
Franko, Ondrej, Gazda, Stanislav
Genéza bojnických teriem vo svetle nových hydrogeologických a hydrogeochemických poznatkov
237
Ďurkovič, Tibor
Sedimentárno-petrografický výskum centrálnokarpatského paleogénu širšieho okolia Bojníc
263
Karolusová, Eva
Príspevok k petrografii tufitickej série v nováckej panve
277
Papšová, Jarmila
Nové nálezy fauny v paleogéne okolia Bojníc
285
Planderová, Eva, Snopková, Paulína
Mikropaleobotanický výskum terciéru bojnicko-nováckej oblasti
301
Gašpariková, Viera
Rozšírenie spodného miocénu v hornonitrianskej kotline a priľahlej časti Vtáčnika
345
Zbořil, L., Franko, O., Plančár, J.
Poznatky komplexného geologicko-geofyzikálneho výskumu v širšej oblasti bojnických termálnych prameňov
349