Geol_Prac_Spr_015_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Stratigrafické problémy obalovej série Malých Karpát
5
Bystrický, Ján
Príspevok k stratigrafii Slovenského krasu
19
Kantor, Ján
Príspevok k poznaniu veku niektorých žúl a pegmatitov žluticko-tepelského kryštalinika argón-káliovou metódou
27
Kubíny, Dušan
Poznámky o tektonickom postavení a veku „hrončockej“ žulovej intrúzie
33
Čillík, Ivan, Sobolič, Pavol, Žákovský, Rudolf
Niekoľko poznámok k tektonike pezinskoperneckého kryštalinika
43
Krach, W., Kuciński, T.
Neogén južného Poľska a priľahlých území
65
Janáček, Josef
K otázce stáří a vzniku pozdišovské štěrkové formace v Potisské nížine na východním Slovensku
79
Janáček, Josef
Poznámky k hydrogeologii hlubinných vod našich mladých pánví
91
Janák, Jaroslav
Úloha iontové rovnováhy při tvorbě a metamorfose přírodních vod v sedimentárních oblastech
107
Špička, Václav
Příspěvek k problému stanovení hranice torton-helvet v čs. části vídeňské pávne
139
Ivan, Ľudovít
Zpráva o geologickom mapovaní terciéru východne od rieky Slanej
145
Ďurkovič, Tibor
Výskyt problematika „Zoophycus“ v menilitových vrstvách
151
Jarkovský, Ján, Číčel, Blahoslav
Jarozit z Banskej Belej
155
Borza, Karol, Martiny, Eduard, Pospíšil, Alojz
Zpráva o výskume „červenozeme“ z oblasti Brezovského pohoria
169
Ončáková, Petronella
Vulkanické sklá a ich použitie v stavebníctve
175