Geol_Prac_Spr_007_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján, Kupčo, Gejza
Absolútny vek lepidolitov od Rožnej na Morave na základe metódy rádiogénneho stroncia
3
Šalát, Ján
Nomenklatúra vulkanitov niektorých vulkanických pohorí Západných Karpát a Vihorlatu podľa Rittmanna
13
Máheľ, Michal
K stratigrafii stratenskej hornatiny
25
Fusán, Oto, Maška, Miroslav
K stratigrafii Gotlandu (?) v gemeridách
65
Seneš, Ján
Poznámky ku geotektonickému a paleogeografickému vývoju neogénu východného Slovenska
75
Petrbok, Jar
Pleistocenní měkkýši Šárovců nad Hronem, jejich okolí a doplňky k poznání pleistocenní malakofauny jižního Slovenska
89
Jarkovský, Ján, Kupčo, Gejza
Príspevok ku geochémii stopových prvkov, najmä Vanádu
101
Rozložník, Ladislav, Šalát, Ján
Zpráva o podrobnom geologickom mapovaní v okolí Hodrušských rybníkov západne od Banskej Štiavnice
123
Pacál, Zdeněk
Stručný nástin historie dolování na zinkové a olověné rudy u Ardova
131
Polák, Stanislav
Výskyt magnetitu na Železníku pri obci Trenčianske Jastrabie, okr. Bánovce n/Bebravou
137
Seneš, Ján
O produktivite uhoľnej panvičky pri obci Banské v okrese Vranov
145
Čech, František
Zpráva o geologickom mapovaní na východnom Slovensku
151
Kodym, Odolen st., Dvořák, Josef, Bukovanská, Marcela
Zpráva o geologickém výzkumu v okolí Tisovce na Slovensku
154
Halahyjová-Andrusovová, Galina
O enargite v Dobšinej
159
Ševčík, Róbert, Kantor, Ján
Aragonitová jaskyňa na Hrádku pri Jelšave
161