Geol_Prac_Spr_082_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján
Za Ing. Martinom Rybárom (3.11.1924-4.5.1984)
7
Baňacký, Vladimír
K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
9
Vass, Dionýz
Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. šesťdesiatročný
13
Vass, Dionýz
Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja Západných Karpát
17
Vaškovská, Eugénia
Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladého pleistocénu v sprašových pokryvoch na Pohunajskej nížine
23
Bajaník, Štefan, Planderová, Eva
Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
67
Miko, Oto, Planderová, Eva, Vozárová, Anna
Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské podolie)
77
Kullmanová, Anna, Nemčok, Ján
Geológia okolia Ružbašských kúpeľov
89
Vass, Dionýz, Čverčko, Jozef
Litostratigrafické jednotky neogénu Východoslovenskej nížiny
111
Jacko, Stanislav
Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej hory
127
Franko, Ondrej, Fendek, Marián
K princípu termosifónu termálnych vôd v Západných Karpatoch
135
Gargulák, Milan, Václav, Jozef
Charakteristika antimonových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom rudohorí
157
Fendek, Marián
Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
175
Babčan, Ján, Marsina, Karol, Ševc, Jaroslav
Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
195
Spišiak, Ján, Hovorka, Dušan, Ivan, Peter
Klátovská skupina-reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných Západných Karpát
205
Kuráň, Ján
Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
221
Tomek, Čestmír
A. Meskó Digital Filtering Applications in Geophysical Exploration for Oil. Akadémiai Kiadó, 636 str., Budapest 1984
229