Geol_Prac_Spr_062_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jetel, Ján
Klasifikácia chemizmu podzemných vôd
9
Teplý, Jiří
Stanovení plynů rozpuštěných vo vodě
19
Michalíček, Miroslav, Procházková, Věra
Plyny v podzemních vodách a jejich geochemický význam
25
Šimánek, Václav, Navrátil, Milan, Procházková, Věra
Organické sloučeniny v přírodních vodách (na příkladu některých minerálních vod čs. Karpat)
38
Švorcová,Libuše
Vlyv životní činnosti mikroorganismů na chemismus přírodních vod
45
Marvan, Petr
Řasová vegetace pramenů
59
Rosol, Jaroslav
Fauna podzemních vod
65
Burkhardt, Rudolf
Neradioaktivní stopovače v hydrogeologii
69
Šilar, Jan
Aplikace výzkumu přírodních radionuklidů, tritia a radiouhlíku v hydrogeologickém výzkumu
77
Lepka, František, Macák, Petr
Radiohydrochemický výzkum podzemních vod
85
Šmejkal, Václav
Význam studia stabilních izotopů vodíka, kyslíku, uhlíka a síry pro řešení geneze přírodních vod a plynů
95
Melioris, Ladislav
Pórové vody a význam ich štúdia
107
Květ, Radan
Hydrogeochemická zonálnost sedimentárních oblastí a její ovlivnění migrací vod (v závislosti na tektonice)
113
Valeš, Václav, Květ, Radan, Pospíšil, Zdeněk, Řezníček, Vladimír
Hydrogeochemická prospekce nerostných surovin
121
Jetel, Ján, Gazda, Stanislav, Chrobok, Jaroslav
Použitie štatistických metód pri hydrogeochemickom štúdiu
145
Gazda, S., Pačes, T.
Použitie termodynamiky pri riešení genetických problémov prírodných vôd
161
Pačes, Tomáš
Kinetika systémů přírodních vod
187
Babčan, Ján
Súčasný stav a problémy experimentálneho štúdia hydrogeochemicky významných systémov
197
Jacko, Róbert
Zdroje znečisťovania povrchových vôd na príklade Slovenska
219
Pelikán, Vladimír
Šíření znečistění ropnými produkty v horninovém prostředí a v podzemní vodě
227
Konopáč, Jindřich
Korózní procesy v jímacích zařízeních a jejich vliv na konečné složení minerálních vod
235