Geol_Prac_Spr_063_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto, Samuel, Ondrej
Za Ing. Jánom Slávikom, DrSc.
9
Fusán, O., Samuel, O.
Doc. dr. Zdeněk Roth, DrSc. šesťdesiatročný
19
Bujnovský, A., Kochanová,M., Pevný, J.
Korytnica limestones-a new litho-stratigraphical unit and its fauna
21
Kochanová, Mária, Mello, Ján, Siblík, Miloš
Fosílie wettersteinských vápencov slovenského krasu (lokalita Silička)
55
Bujnovský, Alfonz
Jura krížňanského príkrovu SZ. časti Nízkych Tatier
67
Polák, Milan
Poznámky k tektonickej stavbe hoskej skupiny Veľkého Rozsutca malej Fatry
85
Biely, Anton, Planderová, Eva
O triasovom veku vápencov obalovej série veporíd (oblasť Struženíka)
91
Kline,c Albín, Planderová, Eva, Miko, Oto
Staropaleozoický vek hronského komplexu veporíd
95
Marschalko, Róbert, Samuel, Ondrej
Sedimentológia a stratigrafia hruboklastického flyšu od nosíc (priehrada Mládeže)
105
Samuel, Ondrej
Menilitové bridlice v Myjavskom vývine
115
Vass, Dionýz, Slávik, Ján
The radiometric calibration of paratethys neogene
131
Odin, G. S., Hunziker, J. C.
Données neuvelles sur L age numerique des lauconies oligo-miocenes de la paratethys (méthode K- Ar)
141
Karolusová, Eva
Korelácia tufitických sedimentov Zvolenskej kotliny a vulkanitov kremnického pohoria
149
Žůrková, Ivona
Těžké minerály v ciezkowickém pískovci godulského paleogénu slezské jednotky
159
Karolus, Karol, Miko, Oto
Kryštalinikum v podloží neovulkanitov pohronského Inovca pri Novej Bani
165
Zaridze, G. M.
The manifestation of metasomatic processes in the development of the geosynclinal cycle
173
Franko, Ondrej
Rozdelenie a klasifikácia hydrogeologických štruktúr minerálnych vôd
179
Marušiak, Ivan, Lizoň, Igor
Výsledky geotermálneho výskumu v československej čati Viedenskej panvy
191
Biely, Anton
Poznámka k termínu pripieninský lineament
205
Rakús, Miloš
Pestrá vrchná krieda courches rouges v manínskom príkrove
211
Began, Augustín, Samuel, Ondrej
K interpretícii strednej a vrchnej kriedy bradlového pásma Oravy
215
Polák, Milan
Kremitý fleckenmergel obalovej série Malej Fatry
221
Vozár, Jozef
Diskusia o zastúpení karbónu a permu chočského príkrovu v pohorí Považský Inovec
227
Bujnovský, Alfonz
Polygenetické horniny nad hauptdolomitom chočského príkrovu sv. časti Veľkej Fatry
231
Štohl, J., Jassingerová, E.
Ako predkladať plate tectonics
233
Hanzel, Vladimír
III. juhoslovanské sympózium o hydrogeológii a inžinierskej geológii
235
Kochanová, M., Kollárová-Andrusová, V.
Bemerkungen zur Lokalität Bleskový prameň bei Drnava, im slowakischen Karst
237