Geol_Prac_Spr_102_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Franko, Ondrej
RNDr. Ján Jetel, CSc., šesťdesiatročný
7
Bodiš, Dušan, Lopašovský, Kamil
Možnosti využitia minerálneho obsahu prírodných vôd na Slovensku
15
Petro, Ľubomír, Polaščinová, Erika
Inžinierskogeologické vlastnosti kvartérnych sedimentov v okolí Moldavy nad Bodvou
27
Zlinská, Adriena
Mikrofauna vranovského súvrstvia z vrtu BB-1 (Byšta, Východoslovenská nížina)
37
Filo, Ivan, Siráňová, Zuzana
Tomášovské vrstvy – nová litostratigrafická jednotka podtatranskej skupiny
41
Fordinál, Klement, Nagy, Alexander
Fauna panónskych sladkovodných vápencov okolia Turčianok (západný okraj pohoria Tríbeč)
51
Beňka, Jozef, Ďurža, Ondrej
Mineralógia, paragenéza, geochémia a termonapätie pyritov ložiska Nižná Slaná
55
Vass, Dionýz, Holcová, Katarína, Karoli, Stanislav, Suballyová, Danica
Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
71
Kúšik, Rudolf
Príspevok k poznaniu zeolitov Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
79