Základné hydrogeologické mapy v mierke 1 : 50 000

Zostavenie základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 podľa Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre ďalších 6 regiónov Slovenskej republiky (severná časť Strážovských vrchov; Važecký chrbát; moldavská časť Košickej kotliny; Trnavská pahorkatina; Brezovské Karpaty; Nitrické vrchy). Zodpovedný riešiteľ: P. Malík Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018 Forma výstupu: Čiastková záverečná správa geologickej úlohy,…

Čítať viac

Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia

Vývoj metód odstraňovania a transformovania toxických prvkov z kontaminovaného horninového prostredia. Cieľom je selektívne extrahovať toxické prvky s nadlimitnou koncentráciou v závislosti od kontaminácie. Analýzou bakteriálnej aktivity v laboratórnych a prírodných podmienkach budú stanovené faktory selektívnej mobility toxických prvkov v závislosti na zložení média s možnosťou ich využitia ako kombinácie biologicko-chemickej sanácie znečisteného prostredia. Toxické…

Čítať viac

Vývoj nových analytických metodík na stanovenie anorganických a organických ukazovateľov

– Stanovenie prvkov vzácnych zemín v geologických materiáloch metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou − Stanovenie jodidov a bromidov vo vodách metódou iónovej chromatografie − Stanovenie makro a stopových prvkov v geologických materiáloch metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie. Cieľom je vypracovanie nových analytických postupov pre stanovenie chemických ukazovateľov v rôznych typoch matríc využitím novej inštrumentálnej techniky,…

Čítať viac

Surovinový potenciál SR – analýza a prognózne prehodnotenie kritických nerastných surovín

Z hľadiska významu pre hospodárstvo SR − možnosti ich využívania z pohľadu množstva zásob, ich kvality, možnosti náhrady, štruktúry dopytu a ponuky ako aj identifikácia silných a slabých stránok (SWOT analýzy) jednotlivých kritických nerastných surovín. Zodpovedný riešiteľ: S. Gonda Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čítať viac

Regionálne hydrogeotermálne hodnotenie komárňanskej okrajovej kryhy a komárňanskej vysokej kryhy a Ďurkovskej depresie

Hodnotenie hydrogeotermálnych pomerov územia, charakteristika kvalitatívno-kvantitatívnych parametrov geotermálnych vôd a horninového prostredia, hodnotenie množstiev geotermálnych vôd a geotermálnej energie ako aj hodnotenie metódou trvalo udržateľnej produkcie založenej na plošnom hodnotení systému. Výsledkom je optimalizácia produkcie a stanovenie trvalo udržateľnej produkcie v priestore, čase a množstvách za účelom minimalizovania rizík a maximalizovania účinnosti produkcie geotermálnych štruktúr.…

Čítať viac

Potenciálne zdroje Si surovín na výrobu vysoko čistého kremíka

Prehľad genetických typov surovín na výrobu čistého kremíka na Slovensku, charakteristika ložísk zdrojových surovín, určenie druhov nečistôt v jednotlivých typoch východiskových surovín a spôsobu ich odstraňovania, experimentálne zušľachťovanie základných typov východiskových surovín. Zodpovedný riešiteľ: P. Bačo Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2019 Forma výstupu: Ročná správa

Čítať viac

Mapa ložísk nerastných surovín

Prehodnotenie nerastných surovín Slovenska z hľadiska aktuálnych ložiskovo geologických, geofyzikálnych a geochemických poznatkov a najmä doplnenie nových genetických typov ložísk nerastných surovín, ktoré boli preskúmané počas vyhľadávacích prieskumov od vydania poslednej metalogenetickej mapy. Zostavenie mapy ložísk nerastných surovín a následné spracovanie získaných poznatkov modernými technológiami do prehľadného GIS-u s pripojenou databázou. Zodpovedný riešiteľ: D. Kúšik…

Čítať viac

KRASCAVE – LIFE11

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE) Operačný program: LIFE +11 Zodpovedný riešiteľ: P. Malík Dátum začatia projektu: 1.6.2012 Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

Čítať viac