Vývoj metód odstraňovania a transformovania toxických prvkov z kontaminovaného horninového prostredia. Cieľom je selektívne extrahovať toxické prvky s nadlimitnou koncentráciou v závislosti od kontaminácie. Analýzou bakteriálnej aktivity v laboratórnych a prírodných podmienkach budú stanovené faktory selektívnej mobility toxických prvkov v závislosti na zložení média s možnosťou ich využitia ako kombinácie biologicko-chemickej sanácie znečisteného prostredia. Toxické prvky uvoľnené do výluhov budú následnými procesmi sorpcie a precipitácie zakoncentrované na minerálnych biofiltroch s možnosťou recyklácie pre vývoj ucelenej bioremediačnej technológie.

Zodpovedný riešiteľ: I. Štyriaková
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020
Forma výstupu: Projekt geologickej úlohy, Ročná správa