Veda a výskum

Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd na území Slovenskej republiky

− Kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody; − Aktualizácia vymedzenia útvarov podzemnej vody; − Charakterizácia útvarov podzemnej vody na základe nových poznatkov; − Aktualizácia pozaďových a prahových hodnôt; − Spracovanie máp útvarov podzemnej vody; − Hodnotenie trendov znečisťujúcich látok v monitorovaných bodoch monitorovacej siete podzemnej vody v spolupráci s SHMÚ. Zodpovedný riešiteľ: D. Bodiš Termín splnenia…

KRASCAVE – LIFE11

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE) Operačný program: LIFE +11 Zodpovedný riešiteľ: P. Malík Dátum začatia projektu: 1.6.2012 Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

Mapa ložísk nerastných surovín

Prehodnotenie nerastných surovín Slovenska z hľadiska aktuálnych ložiskovo geologických, geofyzikálnych a geochemických poznatkov a najmä doplnenie nových genetických typov ložísk nerastných surovín, ktoré boli preskúmané počas vyhľadávacích prieskumov od vydania poslednej metalogenetickej mapy. Zostavenie mapy ložísk nerastných surovín a následné spracovanie získaných poznatkov modernými technológiami do prehľadného GIS-u s pripojenou databázou. Zodpovedný riešiteľ: D. Kúšik…

Potenciálne zdroje Si surovín na výrobu vysoko čistého kremíka

Prehľad genetických typov surovín na výrobu čistého kremíka na Slovensku, charakteristika ložísk zdrojových surovín, určenie druhov nečistôt v jednotlivých typoch východiskových surovín a spôsobu ich odstraňovania, experimentálne zušľachťovanie základných typov východiskových surovín. Zodpovedný riešiteľ: P. Bačo Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2019 Forma výstupu: Ročná správa

Surovinový potenciál SR – analýza a prognózne prehodnotenie kritických nerastných surovín

Z hľadiska významu pre hospodárstvo SR − možnosti ich využívania z pohľadu množstva zásob, ich kvality, možnosti náhrady, štruktúry dopytu a ponuky ako aj identifikácia silných a slabých stránok (SWOT analýzy) jednotlivých kritických nerastných surovín. Zodpovedný riešiteľ: S. Gonda Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Regionálne hydrogeotermálne hodnotenie komárňanskej okrajovej kryhy a komárňanskej vysokej kryhy a Ďurkovskej depresie

Hodnotenie hydrogeotermálnych pomerov územia, charakteristika kvalitatívno-kvantitatívnych parametrov geotermálnych vôd a horninového prostredia, hodnotenie množstiev geotermálnych vôd a geotermálnej energie ako aj hodnotenie metódou trvalo udržateľnej produkcie založenej na plošnom hodnotení systému. Výsledkom je optimalizácia produkcie a stanovenie trvalo udržateľnej produkcie v priestore, čase a množstvách za účelom minimalizovania rizík a maximalizovania účinnosti produkcie geotermálnych štruktúr.…

3D geologická mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 500 000

Vytvorenie 3D geologickej mapy Slovenskej republiky z údajov v mierke 1 : 500 000, prípadne 1 : 200 000- oblasti riešenia úlohy: výber mapových podkladov, rešeršné práce, stanovenie modelovaných rozhraní , výber reprezentatívnych tektonických línií, generalizácia podkladov, digitalizácia podkladov a tvorba 3D modelu, verifikácia, testovanie modelu, vyhodnotenie 3D modelovania, vytvorenie 3D tlačeného modelu a tlač…

3D vizualizácia zdrojových priestorových geologických údajov z územia SR

Cieľom bude 3D vizualizácia zdrojových geologických údajov 3D geologického modelu SR v mierke 1 : 500 000. V rámci riešenia projektu budú digitálne a priestorovo spracované publikované údaje z geologických vrtov a geologických profilov. Vizualizácia bude vytvorená formou web-aplikácie, pričom umožní databázový dopyt pomocou logickej kombinácie atribútov, 3D grafické zobrazovanie výsledkov formou jednotnej legendy a…

Vývoj nových analytických metodík na stanovenie anorganických a organických ukazovateľov

– Stanovenie prvkov vzácnych zemín v geologických materiáloch metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou − Stanovenie jodidov a bromidov vo vodách metódou iónovej chromatografie − Stanovenie makro a stopových prvkov v geologických materiáloch metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie. Cieľom je vypracovanie nových analytických postupov pre stanovenie chemických ukazovateľov v rôznych typoch matríc využitím novej inštrumentálnej techniky,…