Vytvorenie 3D geologickej mapy Slovenskej republiky z údajov v mierke 1 : 500 000, prípadne 1 : 200 000- oblasti riešenia úlohy: výber mapových podkladov, rešeršné práce, stanovenie modelovaných rozhraní , výber reprezentatívnych tektonických línií, generalizácia podkladov, digitalizácia podkladov a tvorba 3D modelu, verifikácia, testovanie modelu, vyhodnotenie 3D modelovania, vytvorenie 3D tlačeného modelu a tlač prezentačných materiálov.

Zodpovedný riešiteľ: M. Zlocha
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2019
Forma výstupu: Ročná správa