Cieľom bude 3D vizualizácia zdrojových geologických údajov 3D geologického modelu SR v mierke 1 : 500 000. V rámci riešenia projektu budú digitálne a priestorovo spracované publikované údaje z geologických vrtov a geologických profilov. Vizualizácia bude vytvorená formou web-aplikácie, pričom umožní databázový dopyt pomocou logickej kombinácie atribútov, 3D grafické zobrazovanie výsledkov formou jednotnej legendy a textovo – obrázkový report.

Zodpovedný riešiteľ: M. Zlocha
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020
Forma výstupu: Projekt geologickej úlohy. Ročná správa