– Stanovenie prvkov vzácnych zemín v geologických materiáloch metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
− Stanovenie jodidov a bromidov vo vodách metódou iónovej chromatografie
− Stanovenie makro a stopových prvkov v geologických materiáloch metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie.
Cieľom je vypracovanie nových analytických postupov pre stanovenie chemických ukazovateľov v rôznych typoch matríc využitím novej inštrumentálnej techniky, dodanej do Geoanalytických laboratórií ŠGÚDŠ (GAL) z projektov EÚ. Každá metodika bude testovaná procesom validácie. Štatistickými metódami budú hodnotené pracovné charakteristiky metódy ako je detekčný limit a medza stanovenia, správnosť, presnosť, linearita, koncentračný rozsah, vplyv interferencií a neistoty.

Zodpovedný riešiteľ: D.Mackových
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Súbor metodík