Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií sa realizuje na 7 socio-ekonomicky významných prieskumných lokalitách: Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Mašlárová Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

MINATURA – Developing a concept for a European minerals deposit framework

Riešenie úlohy sa realizuje na základe požiadavky MinPol Agency for International Minerals Policy, Rakúsko. Cieľom riešenia projektu je (1) definovanie ložísk verejného významu (Mineral Deposits of Public Importance – MDoPI) na lokálnej úrovni, národnej úrovni a v rámci celej Európskej Únie a (2) harmonizácia legislatívy v problematike nerastných surovín v rámci EU s implementáciou pre…

Horizont 2020 ENOS

Horizont 2020 ENOS Zodpovedný riešiteľ: M. Jankulár Termín splnenia úlohy / projektu: 31.8.2020 Forma výstupu: Monitorovacia správa ENOS „Enabling onshore CO2 storage in Europe“ – Možnosti kontinentálneho ukladania CO2 v Európe Cieľ úlohy ENOS: V rámci úlohy ENOS bol, vzhľadom na záväzok EÚ ohľadom zníženia celkových emisii skleníkových plynov v priemyselnom sektore ťažkého priemyslu a výroby energie z…

Interreg Stredná Európa – Geoplazma

Hlavným cieľom je podporovať zvýšenie podielu plytkej geotermálnej energie pre vykurovacie a chladiace sústavy v Strednej Európe. Výhodou využitia plytkej geotermálnej energie je relatívne ľahká dostupnosť obnoviteľného zdroja, čo je súčasný aj budúci trend pre kľúčové technológie s cieľom zníženia emisií ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia a klímu. Zodpovedný riešiteľ: R. Černák Termín splnenia úlohy / projektu:…

Generálny míting riaditeľov EuroGeoSurveys (Európskych geologických služieb)

V roku 2018 na základe rozhodnutia a poverenia Výkonného výboru EGS pripadne Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra čestná povinnosť usporiadať medzinárodné stretnutie riaditeľov a národných delegátov geologických služieb Európy a geologických asociácií Ameriky (USGS), Afriky, Ázie, Číny a Japonska. Zodpovedný riešiteľ: B. Žec, A.Klukanová Termín splnenia úlohy / projektu: október Forma výstupu: Akcia pre pracovníkov a pre…

Monitoring zosuvných deformácií

Na monitorovanie je navrhnutých 20 socio-ekonomicky najvýznamnejších lokalít – Nižná Myšľa, Handlová, Prievidza-Veľká Lehôtka, Prievidza-Hradec, Prešov (Pod Wilec Hôrkou a Horárska ulica), Kapušany, Veľká Čausa, Ruská Nová Ves, Fintice, Varhaňovce, Vyšná Hutka, Červený Kameň, Ľubietová, Liptovská Štiavnica, Kraľovany, Nižná Hutka, Podhorie, Petrovany a Bardejov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajoch Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Monitoring predstavuje významný…

Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky

Zmena klímy sa na vybraných územiach SR prejavuje výskytom dlhých bez zrážkových období, ktoré spôsobujú závažné problémy spojené s nedostatkom pitnej vody pre miestne obyvateľstvo. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť náhradné alebo nové vodárenské zdroje prioritne podzemných vôd, ktorými by bolo možné zabezpečiť prístup obyvateľstva k pitnej vode aj počas dlhšieho suchého obdobia. Pre…