Horizont 2020 ENOS

Zodpovedný riešiteľ: M. Jankulár
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.8.2020
Forma výstupu: Monitorovacia správa

ENOS „Enabling onshore CO2 storage in Europe“ – Možnosti kontinentálneho ukladania CO2 v Európe

Cieľ úlohy ENOS: V rámci úlohy ENOS bol, vzhľadom na záväzok EÚ ohľadom zníženia celkových emisii skleníkových plynov v priemyselnom sektore ťažkého priemyslu a výroby energie z fosílnych palív, podporený rozvoj pevninského ukladania CO2 v geologickom prostredí Európy. Prostredníctvom čiastkových úloh boli riešené hlavné problémy, ktorých sa ukladanie CO2 týka:

1) vývoj, testovanie a demonštrácia špecifických kľúčových technológií pre ukladanie CO2 na pevnine v „reálnych podmienkach“;2) vytvorenie priaznivého povedomia v Európe pre ukladanie CO2 na pevnine pomocou: podpory zdieľania znalostí, zjednotenia výskumu a najdostupnejších technológii a postupov, získaných pri in situ experimentoch, podporovania prípravy a pretvárania pilotných projektov na demonštračné, dialógu a sprístupnenia inovácii o ukladaní CO2 širokej verejnosti, podpory technológie CCS (Carbon Capture & Storage – pozn. zachytávanie a ukladanie CO2) praktickými kurzami a školením.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sa podieľal na čiastkových úlohách ohľadom ukladania CO2 v kombinácii s EOR v Európskom regióne a pri riešení zabezpečenia geologickej štruktúry vhodnej pre ukladanie CO2.

Bližšie informácie spolu s dosiahnutými výsledkami si možno pozrieť na: http://www.enos-project.eu/