Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií sa realizuje na 7 socio-ekonomicky významných prieskumných lokalitách: Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce.

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Mašlárová

Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023

Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy