Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia

Vývoj metód odstraňovania a transformovania toxických prvkov z kontaminovaného horninového prostredia. Cieľom je selektívne extrahovať toxické prvky s nadlimitnou koncentráciou v závislosti od kontaminácie. Analýzou bakteriálnej aktivity v laboratórnych a prírodných podmienkach budú stanovené faktory selektívnej mobility toxických prvkov v závislosti na zložení média s možnosťou ich využitia ako kombinácie biologicko-chemickej sanácie znečisteného prostredia. Toxické…

Geologicko-náučná mapa regiónu Medzev – Jasov

Zostavenie a vydanie mapy v mierke 1 : 50 000 so sprievodcom tlačou a elektronicky. Cieľom zostavenia geologickej náučnej mapy je priniesť širokej verejnosti nové poznatky o geologickej stavbe, prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, rôznych možnostiach turistiky v regióne. Mapa bude slúžiť ako podklad pre budovanie geoparku. Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Gazdačko Termín splnenia úlohy /…

Geologická mapa Strážovských vrchov – východná časť v mierke 1 : 50 000

Na základe terénneho geologického mapovania sú zostavované listy máp v mierke 1 : 25 000 a geologická mapa regiónu v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami k mape. Mapa bude zohľadňovať výsledky nového geologického mapovania, reambulácie a aj podporných špeciálnych prác. Zostavená mapa bude súčasťou súboru geologických máp Slovenskej republiky zostavovaných v tejto…

Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory

V súlade s geologickým zákonom 569/2007 Z. z., § 3, písmeno i) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti.…

Základné hydrogeologické mapy v mierke 1 : 50 000

Zostavenie základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 podľa Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre ďalších 6 regiónov Slovenskej republiky (severná časť Strážovských vrchov; Važecký chrbát; moldavská časť Košickej kotliny; Trnavská pahorkatina; Brezovské Karpaty; Nitrické vrchy). Zodpovedný riešiteľ: P. Malík Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018 Forma výstupu: Čiastková záverečná správa geologickej úlohy,…