Zostavenie a vydanie mapy v mierke 1 : 50 000 so sprievodcom tlačou a elektronicky. Cieľom zostavenia geologickej náučnej mapy je priniesť širokej verejnosti nové poznatky o geologickej stavbe, prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach, rôznych možnostiach turistiky v regióne. Mapa bude slúžiť ako podklad pre budovanie geoparku.

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Gazdačko
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2020
Forma výstupu: Projekt geologickej úlohy, Ročná správa