OPIS/ Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky

Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. MK-07/2013-SORK. Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2020 Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa

Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúcich sa prieskumu a sanácii environmentálnych záťaží riešených v období rokov 2012-2015.

Monitorovanie kvality vody v monitorovacích objektoch podľa požiadavky sekcie geológie a prírodných zdrojov. Zodpovedný riešiteľ: I. Slaninka, I. Štyriaková Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020 Forma výstupu: Plán monitorovania, Ročná správa

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 001/4.4MP/2012. Zodpovedný riešiteľ: J. Kordík Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020 Forma výstupu: Plán monitorovania, Monitorovacia správa, Ročná správa Úvod V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV), ktorá…

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych zaťaží Slovenska − I. časť

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, rieši v období 2016-2021 geologickú úlohu „Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť "(v skratke ZMEZ1). Projekt je riešený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia - Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej…

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky

Monitorovanie kvality podzemných vôd je zamerané na získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Vychádza z Programu monitorovania vôd, ktorý je základným dokumentom pre návrh a realizáciu monitorovania vôd na území Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami Smernice 2000/60 Európskeho Parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec…

Činnosť archívu a dokumentácie – Geofondu

Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre MŽP SR zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov – vedenie evidencie prieskumných území, evidencie osvedčení o výhradných ložiskách, spracovávanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a vydávanie…