Budovanie Ústrednej geologickej knižnice: zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie odborných publikácií, dokumentov a informácií z oblasti geologických vied.

Zodpovedný riešiteľ: O. Olšinová
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Služby verejnosti