Sledovanie chemického stavu podzemných vôd a posúdenie trendov.

Zodpovedný riešiteľ: D.Mackových
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020
Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa