Udržateľnosť projektu podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 001/4.4MP/2012.

Zodpovedný riešiteľ: J. Kordík
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020
Forma výstupu: Plán monitorovania, Monitorovacia správa, Ročná správa

Úvod

V decembri 2000 bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skrátene nazývaná Rámcová smernica o vode (RSV), ktorá poskytuje legislatívny rámec pre komplexnú ochranu všetkých vôd v rámci územia Európskej únie. S RSV úzko súvisí aj povinnosť implementácie dcérskej smernice 2006/118/ES Európskeho parlamentu a rady z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality. Do kontextu komplexnej ochrany vôd spadá aj riešenie bodových zdrojov znečistenia (kontaminovaných lokalít, environmentálnych záťaží). Zásadné princípy riešenia bodových zdrojov znečistenia sa odvíjajú od stratégie integrovaného manažmentu vôd zakotvenej v RSV. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodol o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu (geologickej úlohy) s názvom „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Cieľom geologickej úlohy je návrh a realizácia monitorovacích systémov pre vybrané environmentálne záťaže na Slovensku. Geologická úloha napĺňa programové ciele vlády Slovenskej republiky, ktoré sú definované v dokumente Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015. Nadväzuje na výsledky doterajších rezortných úloh MŽP SR, najmä na úlohy: systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR, regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje a projekt dobudovania informačného systému environmentálnych záťaží.Cieľ geologickej úlohy bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:

 spracovanie archívnych materiálov,
 vytvorenie účelového geologického informačného systému,
 zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,
 návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,
• realizácia monitoringu – odber vzoriek, terénne merania, laboratórne práce,
• modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania.

Východiská projektu

Projekt je v súlade s legislatívnym rámcom EÚ, národným legislatívnym rámcom, národnými strategickými resp. regionálnymi dokumentmi v oblasti životného prostredia.

legislatívny rámec EÚ:
 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. 10. 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v obl. vodného hospodárstva
 Smernica 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. 12. 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. 3. 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES

národný legislatívny rámec:
• Zákon č. 409 z 21. októbra 2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
• Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
• Zákon NR SR č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
• Zákon NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
• Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon NR SR č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR a Ministerstva životného prostredia SR z 15.decembra 1997 č. 1617/97-min na postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v rámci privatizácie

národné strategické dokumenty v oblasti životného prostredia:
• Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010-2015
• Vodný plán Slovenska

ďalšie strategické dokumenty:
• Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
• Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013
• 
Operačný program – Životné prostredie 2007 – 2013

regionálne dokumenty:
• Plány manažmentu povodí
• Národného plánu regionálneho rozvoja

Vymedzenie geologickej úlohy

Názov úlohy: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
ITMS kód: 24140110231
Vymedzenie geologických prác: geologický prieskum životného prostredia
Etapa geologického prieskumu: podrobný geologický prieskum životného prostredia
Objednávateľ geologických prác: Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Zhotoviteľ geologických prác: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Štatutárny orgán zhotoviteľa geologických prác: Ing. Branislav Žec, CSc., riaditeľ ŠGÚDŠ
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: RNDr. Jozef Kordik, PhD.
Trvanie geologickej úlohy: 03/2012 – 12/2015
Vymedzenie územia: Geologické práce sa budú vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

Mapa vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie:

mez lokality t

Zoznam vybraných environmentálnych záťaží navrhovaných na monitorovanie:

12 Dubnica nad Váhom – ZŤS (SK/EZ/IL/271)
33 Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia (SK/EZ/KM/315)
35 Zlaté Moravce – bývalý areál Calexu (SK/EZ/ZM/111)
58 Predajná – skládka PO Predajná II. (SK/EZ/BR/74)
59 Predajná – skládka PO Predajná I. (SK/EZ/BR/73)
65 Nové Zámky – rušňové depo – diagnostické stredisko (SK/EZ/NZ/1789)
84 Petrovice – Pšurnovice – ihrisko (SK/EZ/BY/104)
87 Nitra – rušňové depo (Cargo) (SK/EZ/NR/559)
93 Dobšiná – skládka odpadov Bingarten (SK/EZ/RV/779)
97 Ľubietová – Podlipa (SK/EZ/BB/12)
105 Čierne Kľačany – skládka TKO (pod jabloňovým sadom) (SK/EZ/ZM/110)
109 Komárno – Madzagoš (SK/EZ/KN/336)
117 Sliač – letisko – produktovod (SK/EZ/ZV/1129)
124 Kolárovo – Pačérok (SK/EZ/KN/333)
201 Bratislava-Ružinov – Čierny les (SK/EZ/B2/120)
202 Bratislava-Ružinov – Ústredná nákladná stanica (SK/EZ/B2/133)
203 Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta -skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136)
204 Bratislava-Ružinov – Prístav (SK/EZ/B2/1904)
210 Kysucké Nové Mesto – mestská skládka TKO (SK/EZ/KM/314)
211 Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ v meste (SK/EZ/KM/318)
212 Komárno – Harčáš (SK/EZ/KN/335)

213 Poproč – Petrova dolina (SK/EZ/KS/353)
217 Levice – práčovne a čistiarne (SK/EZ/LV/434)
223 Martin – kasárne SNP (SK/EZ/MT/512)
224 Myjava – skládka galvanických kalov -Holičov vrch (SK/EZ/MY/521)
225 Nové Zámky – trakčná napájacia stanica (SK/EZ/NZ/1911)
226 Štúrovo – hlavná železničná stanica (SK/EZ/NZ/598)
227 Považská Bystrica – areál bývalých Považských strojární (SK/EZ/PB/1894)
234 Prešov – Sokolovské kasárne (SK/EZ/PO/1898)
235 Prešov – Duklianske kasárne (SK/EZ/PO/1899)
236 Prešov – letisko (SK/EZ/PO/1907)
237 Poprad – ŽSR – stanica (SK/EZ/PP/1447)
240 Rimavská Sobota – areál po SA -priemyselný park (SK/EZ/RS/1980)
244 Markušovce – okolie – ťažba rúd (SK/EZ/SN/898)
252 Bánovce nad Bebravou – ŽS (SK/EZ/BN/57)
253 Komárno – areál po Sovietskej armáde (SK/EZ/KN/334)
254 Pukanec – skládka kalov Hampoch (SK/EZ/LV/441)
255 Nové Mesto nad Váhom – areál vojenského útvaru (SK/EZ/NM/530)
256 Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR (SK/EZ/RS/1979)
257 Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945)
258 Bratislava-Ružinov – Na paši č. 4 -chemická čistiareň (SK/EZ/B2/124)
259 Bratislava – Nové Mesto – Tepláreň II -Turbínová – Magnetová ul. (SK/EZ/B3/140)
261 Dežerice – odkalisko VAB (SK/EZ/BN/1926)
265 Bytča – bývalý areál SAD (SK/EZ/BY/89)
266 Bytča – KK NEFT – Bytča – Hrabové (SK/EZ/BY/93)
267 Čadca – SAD (SK/EZ/CA/168)
269 Čadca – AVC – supermarket (SK/EZ/CA/1959)
277 Dubnica nad Váhom – ZVS (SK/EZ/IL/272)
282 Liptovský Mikuláš – Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/LM/1884)
283 Liptovský Hrádok – Rettenmeier Tatra Timber (SK/EZ/LM/403)

284 Liptovský Mikuláš – Velvetex (SK/EZ/LM/410)
285 Levice – ŽSR – okolie nadzemných nádrží (SK/EZ/LV/437)
288 Myjava – areál bývalej SAM (SK/EZ/MY/519)
289 Nové Mesto nad Váhom – rušňové depo (SK/EZ/NM/532)
290 Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535)
292 Vráble – areál Tesly (TESGAL) (SK/EZ/NR/566)
293 Šurany – bývalý areál ELITEX-u a STS (SK/EZ/NZ/605)
295 Partizánske – ZDA – sklad chemikálií (SK/EZ/PE/639)
296 Prešov – bývalý závod ZPA (SK/EZ/PO/689)
298 Prešov – Solivary (SK/EZ/PO/693)
299 Poprad – ČS PHM – areál SAD (SK/EZ/PP/700)
300 Svit – ČS PHM Hlavná ul. (SK/EZ/PP/709)
303 Ružomberok – areál SCP – závod SUPRA (SK/EZ/RK/747)
304 Ružomberok – areál TEXICOM-u -mazutové hospodárstvo (SK/EZ/RK/748)
307 Lipany – areál ZVL (SK/EZ/SB/808)
308 Holíč – olejové hospodárstvo kotolne (SK/EZ/SI/852)
313 Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ – EXIM (SK/EZ/SL/891)
314 Krompachy – Kovohuty (SK/EZ/SN/897)
317 Trenčín – Letecké opravovne (SK/EZ/TN/957)
318 Trenčín – SAD (SK/EZ/TN/959)
319 Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)
328 Vranov nad Topľou – Čemerné – areál tehelne (SK/EZ/VT/1042)
329 Vranov nad Topľou – ČS PHM Dlhá ul. (SK/EZ/VT/1045)
331 Žilina – areál ZVL (SK/EZ/ZA/1067)
332 Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka (SK/EZ/ZA/1840)
333 Žilina – Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/ZA/1882)
335 Nová Baňa – areál bývalých Závodov technického skla (SK/EZ/ZC/1077)
336 Žarnovica – areál bývalej Preglejky (SK/EZ/ZC/1081)
337 Zlaté Moravce – rušňové depo (SK/EZ/ZM/1118)
338 Zvolen – armádne objekty (SK/EZ/ZV/1805)
339 Bratislava – Devínska Nová Ves -Kameňolom Srdce (SK/EZ/B4/147)
340 Brezno – ŽSR Brezno (SK/EZ/BR/61)
501 Bratislava – Devínska Nová Ves – skládka odpadov pri Volkswagene (SK/EZ/B4/152)

Postup riešenia geologickej úlohy

Geologické práce sa pri riešení problematiky environmentálnych záťaží zameriavajú predovšetkým na dostatočné charakterizovanie horninového prostredia, sledovanie charakteru a vlastností znečisťujúcich látok, sledovanie procesov prebiehajúcich v oblasti environmentálnej záťaže, ako aj získavanie informácií o charaktere samotnej záťaže. Charakter a vlastnosti horninového prostredia budú v rámci geologickej úlohy sledované predovšetkým na základe štúdia petrografie horninového materiálu, hydrogeologických vlastností (rozloženie izolátorov a kolektorov, hladina podzemnej vody a jej kolísanie, smer a rýchlosť prúdenia podzemnej vody, hydraulické charakteristiky kolektorov a izolátorov vrátane poznania hydraulických okrajových podmienok, zrážkovo-odtokové pomery), inžinierskogeologických vlastností (napr. uľahnutosť/hutnosť, zrnitostné zloženie, konzistenčné medze zemín a sedimentov, priepustnosť), geochemických vlastností vrátane izotopového zloženia (chemické zloženie horninového prostredia, prírodných vôd, príp. ďalších zložiek životného prostredia – dnové, resp. riečne sedimenty, pôdy a pôdny vzduch, atď.). V prostredí bude dôležité sledovať vlastnosti horninového prostredia vplývajúce na mobilitu znečistenia – sorpčné a ionovýmenné vlastnosti, pH, redoxné podmienky, obsah a vlastnosti organických látok, obsah a vlastnosti ílových minerálov. Dôležité z pohľadu znečistenia bude tiež poznanie relevantných pozaďových hodnôt znečisťujúcich látok v danom prostredí. Z pohľadu charakterizovania vlastností znečisťujúcich látok a procesov prebiehajúcich v prostredí bude dôležitá kvalitatívna analýza, priestorová distribúcia a množstvo znečisťujúcich látok v pásme prevzdušnenia a pásme nasýtenia (preukázanie koncentrácie vyššej ako zvolené kritéria, resp. limitné hodnoty, kvantifikácia množstva znečisťujúcej látky v prostredí); vlastnosti znečisťujúcich látok vplývajúce na ich transport, mobilitu, resp. degradačné vlastnosti (sorpčné vlastnosti, biodegradačné vlastnosti, polčas rozpadu, forma výskytu, tvorba komplexov, stabilita vzhľadom na pH a Eh podmienky, rozpustnosť, prchavosť, perzistencia, merná hmotnosť, rozdeľovacie koeficienty atď.); vlastnosti znečisťujúcich látok vplývajúce na ich nebezpečnosť vzhľadom na receptor a príjemcu rizika zo znečistenia (ekotoxicita a toxicita, karcinogenita, bioprístupnosť, bioakumulácia, vznik toxických reakčných alebo degradačných produktov atď.). Z pohľadu charakterizovania environmentálnych záťaží bude dôležité poznať históriu činnosti spôsobujúcej znečistenie, jeho formu súčasného výskytu a fyzikálno-chemickú charakteristiku prostredia a materiálu spôsobujúceho znečistenie (napr. analýza haldového materiálu, resp. jeho výluhu atď.). Postup riešenia geologickej úlohy je v súlade s právnymi predpismi EÚ, predovšetkým so Smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Smernicou 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a Spoločnou implementačnou stratégiou pre Rámcovú smernicu o vodách, najmä Pokynom č. 17 na zabránenie alebo obmedzenie priamych a nepriamych vstupov, Pokynom č. 7 o monitorovaní a Pokynom č. 15 o monitorovaní podzemných vôd. Riešenie geologickej úlohy je rozdelené do 5 hlavných aktivít:

• Aktivita 1: Spracovanie archívnych materiálov, vytvorenie účelového geologického informačného systému a jeho aktualizácia,
• Aktivita 2: Zostavenie koncepčných modelov a ich aktualizácia,
• Aktivita 3: Návrh programu monitorovania a jeho aktualizácia,
• Aktivita 4: Odbery vzoriek, terénne merania a laboratórne práce,
• Aktivita 5: Modelovanie a vyhodnocovanie výsledkov monitorovania,
• súčasťou úlohy sú podporné aktivity: publicita, informovanosť a riadenie projektu.

Kontaktné osoby pre geologickú úlohu

RNDr. Jozef Kordik, PhD. 
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy/projektový manažér 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
tel: 02/59375234
e-mail: jozef.kordik@geology.sk

RNDr. Igor Slaninka, PhD. 
zástupca zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy/zástupca projektového manažéra 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
tel: 02/59375184
e-mail: igor.slaninka@geology.sk