Cieľom je sumarizácia výsledkov biostratigrafických údajov z vybraných území Západných Karpát a ich vekové zaradenie.

Zodpovedný riešiteľ: K. Žecová
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Databáza, Ročná správa