Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre MŽP SR zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov – vedenie evidencie prieskumných území, evidencie osvedčení o výhradných ložiskách, spracovávanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a vydávanie bilancií zásob, zabezpečovanie ochrany ložísk, zhromažďovanie, evidencia a sprístupňovanie výsledkov geologických prác a hmotnej dokumentácie, budovanie a využívanie informačného systému geologickej dokumentácie, vedenie registrov, ich aktualizácia a transformácia.

Zodpovedný riešiteľ: J. Mižák
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Služby verejnosti, Plnenie zákonných povinností a ročná správa