44. Generálne stretnutie riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb Európy

V dňoch 12.4. – 13.4.2018 sa generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc. a RNDr. Dušan Wunder, CSc. z oddelenia zahraničných vzťahov zúčastnili vo Viedni 44. Generálneho stretnutia (valného zhromaždenia) riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb (NGS) Európy združených v rámci Európskej geologickej služby – EuroGeoSurveys (EGS) a 4. valného zhromaždenia programu GeoERA, resp. semináru riaditeľov NGS Európy.

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 3. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií sa realizuje na 7 socio-ekonomicky významných prieskumných lokalitách: Handlová – Ciglianska ulica, Prusy, Vinohrady nad Váhom 2, Žarnovica, Ruská Nová Ves 2, Kvačany a Šarišské Bohdanovce. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. I. Mašlárová Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy