44. Generálne stretnutie riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb Európy

V dňoch 12.4. – 13.4.2018 sa generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc. a RNDr. Dušan Wunder, CSc. z oddelenia zahraničných vzťahov zúčastnili vo Viedni 44. Generálneho stretnutia (valného zhromaždenia) riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb (NGS) Európy združených v rámci Európskej geologickej služby – EuroGeoSurveys (EGS) a 4. valného zhromaždenia programu GeoERA, resp. semináru riaditeľov NGS Európy.

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií

Zlepšenie prevencie zosuvných rizík definovaním zosuvného hazardu v geologickom prostredí budovanom horninami, ktoré patria medzi najviac náchylné na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky. Uvedené územie zahrňuje zosuvmi ohrozené pohoria Biele Karpaty a Javorníky, budované flyšovými horninami a časti pohorí Vtáčnik, Slanské vrchy – západ a priľahlá časť Košickej kotliny, budované vulkanickými horninami a neogénnymi sedimentmi a…

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 socio-ekonomicky významných lokalitách: Babín, Liptovská Štiavnica, Mojšova Lúčka, Lodno, Brehy – Močarina, Lipovany 2, Orovnica, Krivany, Matysová, Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce, Bardejov – Postajok, Gróner. Zodpovedný riešiteľ: E. Mašlár Termín splnenia úlohy / projektu: 31.1.2019 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy