REMTECH Europe 2024

ŠGÚDŠ sa podieľa na príprave konferencie Remtech Europe 2024, zameranej na sanačné technológie geologického prostredia.   Konferencia sa uskutoční v dňoch 16.-20. septembra 2024 vo Ferrare, Taliansko. Jej prvé dva dni 16. – 17. septembra budú prebiehať výlučne formou online. Ostatné tri dni konferencie 18. – 20. septembra sa uskutočnia hybridne, t.j. prezenčnou formou aj online.…

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sa plánuje zapojiť do výzvy  č. PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR. Výsledky výzvy budú plniť nasledujúce špecifické ciele výzvy: RSO 1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy v rámci opatrenia 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie (oblasť – Kybernetická a informačná bezpečnosť). Cieľom výzvy je realizovanie…

Vedecká konferencia Geochémia 2024

V dňoch 10-11.4.2024 prebehol 27. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „GEOCHÉMIA 2024“ na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a v priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie. Organizátormi konferencie boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská asociácia geochemikov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave-Katedra geochémie, pričom účastníkmi konferencie boli vedeckí pracovníci a kolegovia predovšetkým zo Slovenska a z Českej republiky.…

Výstava Geológia a jej význam pre spoločnosť v SNM – PM

Primárnym cieľom výstavy je priblížiť publiku rôznorodosť a dôležitosť geologickej služby pre spoločnosť. Návštevník si môže na viac ako tridsiatich plagátoch podrobne preštudovať prácu všetkých oddelení Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, zoznámiť sa s mapovým portálom či inými webovými službami ŠGÚDŠ, ako aj preštudovať si literatúru z jeho vydavateľstva. Výstava je doplnená mikroskopickým kútikom a…

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 55/2/2023. Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Nové číslo si môžete pozrieť tu.

Exkurzia SOŠ beauty služieb v ATNS v Košiciach

Dňa 6.2.2024 oddelenie ATNS privítalo v priestoroch svojich laboratórií študentky zo Strednej odbornej školy beauty služieb na Gemerskej 1 v Košiciach. Hlavnou témou exkurzie bolo využitie minerálov v kozmetickom priemysle. V rámci prehliadky laboratórií sa oboznámili s jednotlivými technologickými postupmi a zariadeniami využívanými pri úprave nerastných surovín a prístrojmi pre analýzu chemického, mineralogického a zrnitostného zloženia geologických vzoriek. Dievčatá mali možnosť „ohmatať si“…

Prečo dochádzalo k zosuvom na Slovensku

V posledných týždňoch došlo na Slovensku k viacerým svahovým deformáciám. Podstatným faktorom zosuvov sú nadpriemerné zrážky. Vedúci oddelenia inžinierskej geológie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra RNDr. Pavel Liščák, CSc. pre ta3 vysvetlil, prečo k incidentom dochádzalo, a aká je pravdepodobnosť, že sa javy zopakujú. Viac informácií nájdete tu.