Vydávanie časopisov Mineralia Slovaca, Slovak Geological Magazine (periodikum v angl. jazyku), Geologické Práce, Správy, monografií, príležitostných publikácií (Výročná správa ŠGÚDŠ, Ročenka ŠGÚDŠ slovenská a anglická verzia, Ročenka nerastných surovín slovensko – anglická verzia, zborníky z konferencií) a dotlač máp. Redakčné spracovanie, technická a grafická úprava, príprava podkladov do tlače. Propagačná a vzdelávacia činnosť.

Zodpovedný riešiteľ: L. Martinský
Termín splnenia úlohy / projektu:
Forma výstupu: Časopisy, brožúry, periodiká, monografie, zborníky, mapy