Na základe terénneho geologického mapovania sú zostavované listy máp v mierke 1 : 25 000 a mapa regiónu v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami k mape. Cieľom je zostavenie základných geologických máp v mierke 1 : 25 000 a geologickej mapy v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami. Mapa bude zohľadňovať výsledky nového geologického mapovania, reambulácie a aj podporných špeciálnych prác. Zostavená mapa bude súčasťou súboru geologických máp Slovenskej republiky zostavovaných v tejto mierke.

Zodpovedný riešiteľ: K. Fordinál
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2022
Forma výstupu: Ročná správa