Hodnotenie hydrogeotermálnych pomerov územia, charakteristika kvalitatívno-kvantitatívnych parametrov geotermálnych vôd a horninového prostredia, hodnotenie množstiev geotermálnych vôd a geotermálnej energie ako aj hodnotenie metódou trvalo udržateľnej produkcie založenej na plošnom hodnotení systému. Výsledkom je optimalizácia produkcie a stanovenie trvalo udržateľnej produkcie v priestore, čase a množstvách za účelom minimalizovania rizík a maximalizovania účinnosti produkcie geotermálnych štruktúr.

Zodpovedný riešiteľ: D. Marcin, B. Fričovský
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2020
Forma výstupu: Ročná správa