Z hľadiska významu pre hospodárstvo SR − možnosti ich využívania z pohľadu množstva zásob, ich kvality, možnosti náhrady, štruktúry dopytu a ponuky ako aj identifikácia silných a slabých stránok (SWOT analýzy) jednotlivých kritických nerastných surovín.

Zodpovedný riešiteľ: S. Gonda
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018
Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy