Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)

Operačný program: LIFE +11
Zodpovedný riešiteľ: P. Malík
Dátum začatia projektu: 1.6.2012
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Monitorovacia správa, Ročná správa
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/