Prehodnotenie nerastných surovín Slovenska z hľadiska aktuálnych ložiskovo geologických, geofyzikálnych a geochemických poznatkov a najmä doplnenie nových genetických typov ložísk nerastných surovín, ktoré boli preskúmané počas vyhľadávacích prieskumov od vydania poslednej metalogenetickej mapy. Zostavenie mapy ložísk nerastných surovín a následné spracovanie získaných poznatkov modernými technológiami do prehľadného GIS-u s pripojenou databázou.

Zodpovedný riešiteľ: D. Kúšik
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2019
Forma výstupu: Ročná správa