Hodnotenie existujúcich informácií o štruktúrach útvarov geotermálnych vôd SR, výber a príprava vstupných dát do informačnej vrstvy, charakterizovanie útvarov geotermálnej vody.

Zodpovedný riešiteľ: D. Marcin, B. Fričovský
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2019
Forma výstupu: Ročná správa