− Kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody;
− Aktualizácia vymedzenia útvarov podzemnej vody;
− Charakterizácia útvarov podzemnej vody na základe nových poznatkov;
− Aktualizácia pozaďových a prahových hodnôt;
− Spracovanie máp útvarov podzemnej vody;
− Hodnotenie trendov znečisťujúcich látok v monitorovaných bodoch monitorovacej siete podzemnej vody v spolupráci s SHMÚ.

Zodpovedný riešiteľ: D. Bodiš
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2020
Forma výstupu: Ročná správa