Geol_Prac_Spr_001_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Andrusov, Dimitrij, Kováčik, Jozef
Zpráva o geologickom výskume východnej časti masívu Vysokých Tatier r. 1953 a v rokoch predošlých
3
Gorek, Augustín
I. zpráva o geologickom výskume kryštalinika západnej časti Vysokých Tatier
4
Gorek, Augustín
II. zpráva o geologickom výskume kryštalinika západnej časti Vysokých Tatier
5
Andrusov, Dimitrij
Zpráva o mapovaní druhohôr pri okraji kryštalinika na južnom úpätí Nízkych Tatier r. 1950
7
Kubíny, Dušan
Niekoľko poznámok ku geológii koreňových zón subtatranských príkrovov na juh od Brezna
9
Kotásek, Ján
Predbežná zpráva o mapovaní v okolá Poník (na juhovýchod od Banskej Bystrice)
12
Cambel, Bohuslav
Predbežná zpráva o výskume kryštalinika Malých Karpát
14
Cambel, Bohuslav
K otázke kryštalických bridlíc medzi Cajlou a Hornými Orešanmi v Malých Karpatoch
16
Cambel, Bohuslav
Poznámky k otázke kremencov v Malých Karpatoch
20
Valach, Ján
Predbežná zpráva o výskume niektorých pegmatitov slovenského kryštalinika
25
Polák, Stanislav
K otázke hypergénneho obohatenia vrchnoliasových mangánorudných polôh v Malých Karpatoch
33
Srnánek, Ján
Zpráva o geologickom mapovaní v oblasti Hradište pod Vrátnom-Rozbehy
35
Srnánek, Ján
Zpráva o geologickom mapovaní v oblasti Kostolná-Drietoma-Kochanovce
37
Fusán, Oto
Zpráva o prehľadnom geologickom mapovaní východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
38
Fusán, Oto, Kantor, Ján
Zpráva o geologickom výskume na liste Švedlár (4465/4)
40
Marschalko, Róbert
Poznámky ku staršiemu paleozoiku gemeríd
42
Kamenický, Ladislav
Zpráva o geologickom výskume východnej časti top. sekcie Dobšiná
44
Chmelík, Jaroslav
Zpráva o geologickom mapovaní medzi Margecanmi a Žakarovcami
47
Čekalová, Viera
Geologické pomery západnej časti Juhoslovenského krasu
48
Maheľ, Michal
Príspevok k stratigrafii južnej časti Spišsko-gemerského rudohoria – poznámky k územiu juhovýchodne od Železníka
49
Maheľ, Michal
Paleozoické série v západných gemeridách
53
Kamenický, Jakub
Zpráva o petrografickom výskume vulkanizmu kremitých porfýrov staršieho paleozoika gemeríd
56
Kamenický, Jakub, Kamenický, Ladislav
Zpráva o petrografickom výskume gemeridných granitov
61
Kočiščáková, Eva
Príčiny serpentinizácie niektorých ultrabázických masívkov v Spišsko-gemerskom rudohorí
63
Šalát, Ján
Príspevok k petrografii verukánskych hornín z územia medzi Margecanmi a Košicami
65
Krist, Ernest
Predbežná zpráva o výskume karbónskych zlepencov v oblasti Košickej Belej a Gelnice
68
Kantor, Ján
O genéze mangánových rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí
70
Varček, Cyril
Predbežná zpráva o výskume metalogenetických pomerov okolia Rožňavy
71
Varček, Cyril
Predbežná zpráva o štúdiu sideritovej formácie pri Rožňave
74
Schwartz, Jozef
Niekoľko poznámok k rudnej paragenézii oblasti Nálepkova
76
Kantorová, Viera
Mikropaleontologický výskum podtatranského flyša
78
Mach, Cyril
Severný okraj Turčianskej neogénnej kotliny
79
Brestenská, Edita
Výskyt paleogénu na východnom svahu Považského Inovca na SZ od Topoľčian
82
Andrusov, Dimitrij, Schaleková, Anna, Bystrická, Hedviga
Zpráva o geologických výskumoch oblasti medzi Komárnom a Štúrovom
83
Ivan, Ľudovít
Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Hodejova
85
Marková, Magda, Vaňová, Margita
Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Chvalovej
86
Danihelová, Ružena H.
Predbežná zpráva o mikrofaune juhoslovenského oligocénu
88
Maheľ, Michal
Príspevok k poznaniu poltárskej formácie
89
Kantorová, Viera
Mikropaleontologický výskum prešovského solinosného miocénu
91
Leško, Bartolomej
Zpráva o geologickom výskume terénu Vranov-Strážske-Oreské
93
Seneš, Ján
Predbežná zpráva o geologickom mapovaní medzi Hanušovcami n/Top. a Juskovou Voľou na východnom úpätí Prešovsko-tokajského pohoria
95
Gašparík, Ján
Predbežná zpráva o geologickom mapovaní východného svahu Prešovských hôr
96
Švagrovský, Jozef
Zpráva o geologickom mapovaní na východnom Slovensku roku 1953
97
Žurek, Vlastimil
Předběžná zpráva o geologickém mapování západní části Vihorlatu a blízkého okolí
100
Bystrická, Hedviga
Zpráva o mikropaleontologickom výskume neogénu východného Slovenska
102
Daniheľová, Ružena H.
Predbežná zpráva o mikropaleontologickom výskume východoslovenského neogénu
103
Mišík, Milan
Zráva o sedimentárno-petrografickom výskume neogénu úpätia Prešovsko-tokajských hôr
104
Šalát, Ján
Zpráva o petrografickom výskume vulkanických hornín Prešovsko-tokajského pohoria a priľahlých oblastí
105
Šlahor, Ľudovít
Zpráva o mapovaní základových pôd
107
Čajková, Mária
Zpráva o geologicko-petrografickom výskume okolia Banskej Štiavnice
112
Kočiščáková, Eva
Predbežná zpráva o geologickom mapovaní v okolí Banskej Štiavnice
113
Karolus, Karol
Zpráva o geologickom výskume územia Banská Štiavnica-Ilija-Svätý Anton
115
Karolus, Karol
Petrografický popis niektorých pyroklastík Štiavnického pohoria
118
Maheľ, Michal
Niektoré hydrogeologické poznatky zo západného Slovenska
121
Šimák, Ladislav
Tečúce piesky a ich vlastnosti
125
Fabini, Pavel
Laboratórne skúšanie zvážlivín
129
Kubáň, Tomáš
O stabilite svahov v doline strednej Tople
134
Jablonický, Tibor
Geofyzikálna metóda na zisťovanie smeru a sklonu vrstiev zvrstveného podložia
141
Paštéka, Viliam
Rudný geofyzikálny prieskum na Slovensku
151
Kolbenheyer, Tibor
Geofyzikálny prieskum ložiska okru a magnezitu pri Cinobani
155
Kolbenheyer, Tibor
Geoelektrický prieskum ložiska okru a magnezitu pri Podrečanoch
157
Kolbenheyer, Tibor
Geoelektrický prieskum ložiska okru pri Veľkej Vsi
157
Csitneki ,Eduard
Geofyzikálne meranie v Turíčkach
160
Gregor, Cyril
Možnosti skvalitnenia vrtnej prevádzky jadrovacími súpravami
161
Ďurovič, Slavomil
Grafická metóda hodnotenia zmesí nerastných surovín
165
Jarkovský, Ján
Zpráva chemického laboratória o činnosti za rok 1953
172
Seneš, Ján
Predbežná zpráva o hydrologickom a speleologickom výskume Jasovskej planiny
173