Geol_Prac_Spr_100_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz
RNDr. Viera Kantorová (7.1.1922-29.3.1995)
7
Elečko, Michal
Životné jubileum RNDr. Dionýza Vassa, DrSc.
9
Vozár, Jozef
Zdravica k jubileu RNDr. Miloša Rakúsa, CSc.
23
Fordiná,l Klement
Bivalvia (Dreissenidae, Cardiidae) from Upper Miocene sediments in Bratislava
27
Holec, Peter, Hornáček, Miroslav, Sýkora, Milan
Lower Miocene Shark (Chondrichthyes, Elasmobranchii) and Whale Faunas (Mammalia, Cetacea) near Mučín, Southern Slovakia
37
Zlinská, Adriena
Biostratigrafické štúdium miocénnych sedimentov z Modry n/Cirochou na základe foraminifer
53
Stráník ,Zdeněk, Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, Marschalko, Robert, Švábenická, Lilian, Vujta, Martin
New lithostratigraphy of the Hluk development of the Bílé Karpaty unit
57
Zlinská, Adriena, Fordinál, Klement
Spodnosarmatská fauna zo stretavského súvrstvia z okolia Slanskej Huty (východoslovenská panva)
71
Šimon, Ladislav, Macinská, Monika (Kováčiková)
Nález diatomitu vo Vtáčniku
77
Šimon, Ladislav
Freatopyroklastiká v severnej časti Vtáčnika
81
Vaškovská, Eugénia
Kvartérne sedimenty a ich hranica so sedimentmi vrchného pliocénu (rumanu) na západnom okraji podunajskej panvy v okolí Čunova
87
Turanová, Lídia, Khun, Miloslav, Turan, Ján
Geochémia čiernych bridlíc vybraných oblastí
105
Wieczorek, Jozef
Kritický pohľad na sedimentologické modely vnútrokarpatského paleogénu
117
Vozárová, Anna
Spätné násuny na severnom okraji gemerika
119
Zmeny v edičnej činnosti GÚDŠ 125