Geol_Prac_Spr_088_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz
Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14.9.1926-21.1.1989)
7
Vass, Dionýz
Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc. (18.7.1930-30.5.1987)
11
Reichwalder, Peter
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc.-šesťdesiatročný
13
Vass, Dionýz
K životnému jubileu RNDr. Ruženy H. Lehotayovej-Danihelovej
21
Franko, O.
Augustín Rebro-priekopník histórie minerálnych vôd Slovenska-šesťdesiatročný
27
Vass, Dionýz
Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
31
Kováč, Michal, Krystek, Ivan, Vass, Dionýz
Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
45
Krystek, Ivan
Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkovy ve střední části karpatské prěhlubně na Moravě
59
Elečko, Michal, Vass, Dionýz
Pôtorské vrstvy (uhľonosný otnang) v Lučenskej kotline
71
Kaličiak, Michal, Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav
Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
79
Kraus, Ivan
Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
105
Rudinec, Rudolf
Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
121
Bujnovský, Alfonz, Samuel, Ondrej
Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
127
Zembjak, Oto
Možnosti ťažby tepla zo suchých hornín
137
Ondrášik, Rudolf, Matejček, Anton, Klukanová, Alena
Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ
147
Fabini, Pavel, Kazda, Jozef, Modlitba, Igor, Štrba, Fridrich
Niektoré poznatky zo zisťovania reziduálnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
165
Kováčiková, Mária, Kováčik, Miloš, Modlitba, Igor
Zemný prúd v katastri obce Klieština
177
Sideris, Christos
Late paleozoic in Greece
191
Taher, Ragaine M.
A comparative petrochemical study of Gabal Nigrub El Fogani and Gabal El Naga ring complexes, south eastern desert, Egypt
203
Seneš, Ján
Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy
215
Holec, Peter
D. Jánossy: Pleistocene vertebrate faunas of Hungary
221
Snopko, Laurenc
Michal Maheľ: Geologická stavba československých Karpát-Paleoalpínske jednotky 1
223