120

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gregor, Miloš a Fendeková, Miriam
Hodnotenie zmien kvality vody vo vzťahu k hydrologickému suchu
7
Mikita, Slavomír
Interakcia skládok údolného typu s hydrosférou
27
Laurinc, Dušan a Vozárová, Anna
Petrológia a proveniencia mladopaleozoických metapieskovcov gemerika Západných Karpát (Slovensko)
35
Pešková, Ivana, Hók, Jozef, Potfaj, Michal a Vojtko, Rastislav
Štruktúrna interpretácia varínskeho a oravského úseku bradlového pásma
51