Geol_Prac_Spr_057_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jaroš, Josef
Tectonic styles, general problems
9
Orel,Petr
Problém definice v geologii
39
Maheľ, Michal
Základné tektonogrupy v Karpatoch, na Balkáne a v Dinaridách
43
Beneš, Karel
Strukturní charakteristika granitoidů českého masívu
53
Pouba, Zdeněk
Klenbové struktury východosudetské soustavy
65
Dvořák, Jaroslav
Proces deformace paleozoika moravských variscid, tektonické styly, vliv zlomů
75
Orel, Petr
Výsledky drobně tektonických výzkumů v západní části paleozoika Nízkeho Jeseníku
77
Rajlich,Petr
Posloupnost a charakter plikativních deformací v severovýchodní části Desenské antiformy
91
Klinec, Albín
Hlavné tektonické elementy východných veporíd
105
Jacko, Stanislav
Niektoré osobitosti tektonického vzťahu gemeríd s kryštalinikom Čiernej hory
111
Snopko, Laurenc
Porovnanie gravimetrických a magnetických anomálií s geologickýmni výsledkami v Špišsko-gemerskom rudohorí
121
Mello, Ján
K tektonickému štýlu mezozoika Slovenského krasu
129
Jaroš, Josef
Tektonické styly domovské oblasti krížňanského příkrovu
137
Roth, Zdeněk
Der tektonische Stil in der Godula-Teildecke der mährisch-schlesischem Beskiden
143
Jurková, Alena
Vývoj bádenské čelní hlubiny v moravské bráně a na Ostravsku
155
Maheľ, Michal
K zlomovej tektonike západních vnútorných Karpát
161
Zeman, Jaroslav
Některé aspekty genetické klasifikace hlubinních zlomů v českém masívu
175
Beránek, Břetislav
Přínos hlubinného seismického sondování pro vyhledávaní hlubokých zlomů
189
Filo, M., Šefara, J.
Tektonika Spišsko-gemerského rudohoria a jej zobrazenie v geofyzikánlych mapách
197
Snopko, Laurenc
Priebeh bridličnatosti v paleozoiku Spišsko-gemerského rudohoria
207
Reichwalder, Peter
Rožňavská zlomová zóna a jej vzťah k sedimentácii, magmatizmu a metamorfóze
215
Varga, Imrich
Vzťahy lubenícko-margecianskej línie, Rožňavskej línie a Štítnického zlomu
223
Vozár, Jozef
Zlomy a ich vzťah k permskému vulkanizmu chočskej jednotky Západných Karpát
231
Zbořil, L., Konečný, V., Filo, M.
Príspevok geofyziky k riešeniu vzťahu medzi tektonikou a vulkanizmom v centrálnej časti Západných Karpát
239
Dvořák, Jaroslav
Důkaz existence pohybů po příčných zlomech během plastické deformace
265
Maheľ, Michal
Vrásnivé procesy v Alpidách
267
Malkovský, Miroslav
Tektonogeneze platformního pokryvu českého masívu v závslosti na vrásnivých fázích v Alpách a Karpatech
307
Zeman, Jaroslav
Datování vrásnění podle změn sedimentace uhlonosného karbonu v ostravsko-karvínském revíru
319
Grecula, Pavol
K problematike kaledónskeho vrásnenia v spišsko-gemerskom rudohorí
331
Abonyi, Andrej
Stratigraficko-tektonický vývoj karbónu gemeríd západne od štítnického zlomu
339
Varga, Imrich
Prejavy hercýnskych orogénnych fáz vo vývoji permu gemeríd
349
Náprstek, Vladimír
Odraz tektonických fází ve vývoji hraničních vrstev verrucana a werfenu sz. od Banské Bystrice
361
Nemčok, Ján
Prejavy ilýrskej fázy vrásnenia vo flyši východného Slovenska
369
Jurková, Alena
Oscilace paleozoika v miocenní čelní hlubině na Ostravsku a jejich vztah k fázím alpinského vrásnění
379