Geol_Prac_Spr_046_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Seneš, Ján
Pokus o zónovanie recentných riasových sedimentov a možnosti aplikácie v geológii
5
Siblík, Miloš
Rhynchonellinae a Cirpinae (brachiopoda) slovenského domeru
21
Špička, Václav
K otázce diskordance mezi eggenburskou a lužickou sérii v miocenu Západních Karpat
37
Kocák, A., Mořkovský, M.
Geologický vývoj severovýchodní části Potiské nížiny
59
Michalenko, Jozef, Pastor, Ján
Poznámky k štruktúrno-geologickej pozícii žily Terézia na ložisku Banská Štiavnica
81
Jacko, Stanislav
Pyroklastiká pyroxenických andezitov východne od Hodrušských rybníkov
89
Rozložník, Ladislav, Slavkovský, Jozef
Príspevok k postaveniu tzv. vrcholových andezitov v rámci neovulkanitov Slovenského rudohoria
95
Karolusová, Eva
Petrograficko-petrochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu GK 2 pri obci Antol
101
Forgáč, J., Dvonč, V., Gerthofferová, H.
Vybieľovanie a rozpad andezitov v laboratórnych podmienkach
109
Forgáč, Jozef
Úloha koloidných roztokov pri postvulkanických premenách v neovulkanických horninách
119
Kraus, Ivan, Pulec, Miroslav
Mineralogicko-petrografické pomery ílov vo východnej časti Slatinskej kotliny
123
Pagáč, Pavel
Paleomagnetický výskum neovulkanitov Kremnických hôr
139
Mišík, Milan, Fejdiová, Oľga, Köhler, Eduard
Parakonglomeráty s exotickým materiálov z vyšších súvrství podhalského paleogénu Oravy
161
Ďurkovič, Tibor
Vzťahy medzi paleoprúdovými systémami a petrografickým zložením klastických sedimentov dukelskej jednotky
173
Kačník, E., Srnánek, J.
Inžiniersko-geologické pomery priehradných profilov Temeš a Dobročná
183
Ilavský, Ján
Vývoj metalogenetickej terminológie v súvislosti so zostavovaním metalogenetických máp
193
Polák, Stanislav
Nové poznatky o geologickej stavbe masívu Žibrica v juhozápadnej časti pohoria Tribeč
202
Klinec, Albín
Poznámky k priebehu pohorelskej línie
208
Forgáč, Jozef
Postavenie mladých pyroxenických andezitov v severných výbežkoch Štiavnického pohoria
209
Vozárová-Minarovičová, Anna
Mineralogický výskum alúvia horného toku rieky Slanej
212
Horváth, Gabriel, Rebro, Augustín
Minerálne vody v intraviláne Piešťan?
218